Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

vzorový formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde: Odstoupeni_od_smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Eva Holíková

Velká 70, 262 63 Kamýk nad Vltavou

IČO: 08964220

ŽL vydán Finančním úřadem Příbram

 

Na základě kupní smlouvy / objednávky č. ______________ ze dne ___________, jsem si koupil následující zboží:
(vypište, nebo přiložte fakturu a v ní vyznačte)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

přikládám fakturu

S odkazem na všeobecné obchodní podmínky prodávajícího tímto od smlouvy odstupuji ve lhůtě 14 dnů od (zaškrtněte):

uzavření smlouvy převzetí zboží

A to (zaškrtněte):

bez udání důvodu z důvodu (vypište):

________________________________________________________________________

 

Vyberte jednu z možností:

Zboží mi bylo doručeno dne _____________________________
Zboží mi dosud nebylo doručeno.

Zboží vrátím (zaškrtněte): poštou osobně jinak (uveďte způsob): ________________________________________________________________________

 

Prosím o vrácení částky_________________ na č. ú. _____________________________

 

V_____________ dne _____________

Podpis: __________________________

Zákazník:

jméno a příjmení/název: ________________________________________

datum narození/IČ: ___________________________________________

adresa místa trvalého pobytu/sídlo: _________________________________